RECfruit 2020

ŠTATÚT SÚŤAŽE RECFRUIT 2020

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže „RECfruit 2020“. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Účel súťaže

Cieľom pripravovanej súťaže je podporiť začínajúce („amatérske“) mladé talenty (ďalej len „prihlasovatelia“) v oblasti videotvorby.

II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom (ďalej len „organizátor“) súťaže „RECfruit 2020“ je content marketingová agentúra Contentfruiter, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 14 , 949 01 Nitra.

III. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1.8.2020 do 30.9.2020, pričom si organizátor vyhradzuje právo na priebežné zmeny v časovom harmonograme súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

a) Prihlasovateľom sa môže stať každá fyzická osoba (nepodnikateľ) so slovenským občianstvom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku od 12 do 26 rokov, ktorá vyplní prihlášku a zašle súťažné video. Fyzická osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť na súťaži len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý bude dodatočne písomne alebo elektronicky zaslaný na adresu Contentfruiter, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra.

b) Na súťaži sa nemôžu zúčastniť ako prihlasovatelia organizátor a členovia odbornej poroty.

c) Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vytvorenie a zaslanie krátkeho videa v dĺžke od 30 sekúnd do 2 minút na tému súťaže: „O čom točíš?“. Akceptované formáty zaslaných videí sú mp4, avi, mov. Video musí byť spracované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Vo videu nesmie byť prítomná autorská hudba. Pokiaľ prihlasovateľ takúto hudbu použije, musí mať zakúpenú licenciu na jej autorské práva. Akceptovateľné je aj použitie vlastne zhotovenej hudobnej stopy alebo využitie free sound banky.

d) Každý prihlasovateľ môže do súťaže poslať maximálne tri autorské súťažné videá- videá musia byť v plnom rozsahu jeho vlastnými dielami. Prihlasovateľ teda nemôže vystupovať vo vlastnom súťažnom videu (jediný možný spôsob je využitie statívu alebo drona).

e) Podmienkou prijatia súťažného videa je jeho včasné dodanie v akceptovateľnom formáte, a to do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže. Ďalšou podmienkou je riadne vyplnený prihlasovací formulár prostredníctvom webovej stránky www.recfruit.sk (prípadne na emailovú adresu prihlaska@recfruit.sk).

f) Za pôvod, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv prihláseného videa a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

g) Prihlasovateľ sa prihlásením videa do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na daný účel.

h) Prihlasovateľ prihlásením videa do súťaže dáva súhlas organizátorovi súťaže so zverejnením a medializáciou videa, a to ako celku, tak aj jeho časti aj po ukončení súťaže.

i) Prihlasovateľ nesmie stiahnuť súťažné video zo súťaže po oficiálnom zaregistrovaní sa do súťaže.

V. Odborná porota a vyhodnotenie videí

a) Predvýber videí uskutoční organizátor. Súčasťou predvýberu bude kontrola prihlášok a súťažných videí, aby boli v súlade so štatútom súťaže.

b) Po ukončení predvýberu vyhodnotí zostávajúce súťažné videá odborná porota pomocou osobnej alebo elektronickej komunikácie s organizátorom súťaže.

c) Pri vyhodnocovaní súťažných videí má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa dodatočné materiály týkajúce sa súťažného videa a účasti v súťaži pre overenie autorstva videa.

d) Súťažné videá budú odbornej porote zasielané s ich prideleným identifikačným číslom elektronicky, anonymne, bez uvedenia mena prihlasovateľa súťažného videa. Každý z porotcov ohodnotí súťažné video neverejne, podľa vopred stanovených kritérií v hodnotiacom hárku.

e) V prípade nerozhodného stavu víťazných videí rozhodne o víťazoch organizátor spolu s odbornou porotou.

f) Každý porotca pred začiatkom hodnotenia videí podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k mlčanlivosti o konečných výsledkoch hlasovania až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov organizátorom súťaže.

g) Člen odbornej poroty nemôže hlasovať v prípade súťažného videa, pri ktorom by mohol nastať konflikt záujmov s niektorým prihláseným videom. V tomto prípade bude náhradné hodnotenie vypočítané z priemeru hodnotenia od ostatných zostávajúcich porotcov.

VI. Výhra a vyhlásenie výsledkov súťaže

a) Víťaz súťaže získa odmenu, ktorej časti budú zostavené tak, aby podporovali rozvoj schopností účastníkov súťaže (technika na videoprodukciu, nákup v špecializovaných e-shopoch, vzdelávacie kurzy a pod.).

b) Počet ocenených videí je minimálne jedno víťazné video a maximálny počet nie je stanovený.

c) Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v priebežne stanovenom termíne vyhlásené na portáli www.recfruit.sk alebo na podujatí pripravenom pre účel vyhodnotenia súťaže.

d) V prípade, že si výherca nebude môcť prebrať svoju cenu alebo sa zúčastniť na odovzdávaní cien, organizátor sa s ním dohodne na inej alternatíve odovzdania ceny. Ak nebude možné z akýchkoľvek dôvodov odovzdať cenu určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.

VII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorovi na marketingové účely a iné účely súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.

VIII. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

a) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel.

b) Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného prihlasovateľa. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

c) Organizátor nehradí prihlasovateľovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím.

d) Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými prihlasovateľom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

e) Organizátor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti a pochybnosti prihlášky či súťažného videa nezaradiť prihlásenú osobu do súťaže.

f) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

g) Organizátor si vyhradzuje právo prijať video ako súťažné aj v prípade nižšieho veku ako je uvedené v podmienkach súťaže.

h) Organizátor súťaže si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to najmä v prípade, že by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ tejto súťaže alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.

Prihlásením videa do súťaže prihlasovateľ súhlasí so štatútom a v ňom uvedenými pravidlami súťaže.

V Nitre 1.8.2020

Dodatok č.1

Súťažiaci môže do súťaže zaslať i video, ktorého niektoré zábery sú staršie ako 2 roky, alebo zábery nie sú jeho dielom za nasledovných podmienok:

1, Môžu to byť zábery, ktoré spolu tvoria maximálne 10% z celkovej dĺžky videa

2, Súťažiaci má s autormi záberov vysporiadané práva

Dátum pridania dodatku č.1: 1.7.2020

 

CENA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE V RÁMCI SÚŤAŽE RECFRUIT 2020 ŠTATÚT VEREJNÉHO HLASOVANIA

Účelom štatútu je upraviť pravidlá verejného hlasovania o Cenu Slovenskej sporiteľne v rámci súťaže RECfruit 2020 (ďalej len „Anketa“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými na konkrétnych webových stránkach v zmysle článku 3 bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Ankety tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.

I. Vyhlasovateľ a organizátor ankety

1. Vyhlasovateľom verejného hlasovania je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ ).

2. Organizátor verejného hlasovania je ContentFruiter s.r.o., so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, IČO: 50 183 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40253/N (ďalej aj ako „organizátor“).

II. Účel ankety

1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia obchodného mena spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. a jej spojenia so zodpovedným správaním.

III. Termín trvania a miesto konania ankety

1. Anketa sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky v rámci súťaže RECfruit 2020.

2. Anketa je vyhlásená a termín konania je oznámený na stránke www.recfruit.sk.

3. Anketa sa uskutoční predbežne v termíne od 1. 9. do 30. 9. 2020, pričom organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť tento dátum po dohode s vyhlasovateľom ankety.

III. Termín trvania a miesto konania ankety

1. Anketa sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky v rámci súťaže RECfruit 2020.

2. Anketa je vyhlásená a termín konania je oznámený na stránke www.recfruit.sk.

3. Anketa sa uskutoční v termíne od 1. 9. do 30.9. 2020.

IV. Účastníci ankety

1. Do ankety budú zaradené videá a ich autori prihlásení do súťaže RECfruit 2020. Podmienkou zaradenia do verejného hlasovania je splnenie všetkých podmienok súťaže RECfruit 2020 (ďalej len „Súťažiaci“).

2. Účastníkom sa na účely tejto Ankety rozumie každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase začiatku hlasovania v Ankete dosiahla vek 12 rokov (ďalej len „Hlasujúci“).

V. Priebeh ankety

1. Ankety sa môže zúčastniť každý Hlasujúci, ktorý v dobe trvania Ankety zahlasuje výlučne za jedného Súťažiaceho na stránke www.recfruit.sk. Každý hlas bude overený prostredníctvom e-mailovej adresy, na ktorú bude zaslaný verifikačný link.

2. Každý Hlasujúci sa Ankety môže zúčastniť iba jedenkrát.

3. Vyhlasovateľ a Organizátor nenesú zodpovednosť za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Ankety.

4. Za regulárnosť sčítania platných hlasov zodpovedá Organizátor. Organizátor Ankety posúdi platnosť hlasov.

5. Všetky osoby, prítomné na sčítavaní hlasov, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v tejto súvislosti dozvedeli. Tieto osoby nesmú zverejniť žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať výhercov Ankety. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov Ankety, ako aj súťaže RECfruit 2020.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1. Predmet výhry je uvedený na stránke www.recfruit.sk.

2. Predmetom výhry v Ankete je finančná cena od Vyhlasovateľa, 200 eur pre Súťažiaceho, ako aj vecná cena, smartfón pre Súťažiaceho, ktoré obe obdrží vďaka získaniu najvyššieho počtu platných hlasov do ukončenia hlasovania.

3. Organizátor sa zaväzuje, že výsledky Ankety budú vyhlásené na vyhodnotení súťaže RECfruit 2020.

4. O presnom spôsobe doručenia výhry bude víťaz Ankety informovaný Vyhlasovateľom Ankety, ako aj Organizátorom súťaže, a to prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

5. Na výhru nemá žiadny Súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky Ankety sú konečné. Účastníci Ankety berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote ako je stanovená v bode 6.2 tohto štatútu. Účastníci Ankety taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné postúpiť na iný subjekt/osobu alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená v tomto štatúte. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Ankety bude rozhodnutie Organizátora a Vyhlasovateľa konečné a záväzné.

6. V prípade rovnosti počtu platných hlasov v Ankete pre dvoch alebo viacerých Súťažiacich zástupca Organizátora vyžrebuje jedného víťaza spomedzi súťažiacich, ktorí dosiahli rovnaký počet platných hlasov.
7. Organizátor sa zaväzuje umožniť Vyhlasovateľovi oslovenie Súťažiacich k ďalšej spolupráci.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi Hlasujúcim a Usporiadateľom, v súlade s ustanoveniami tohto štatútu. Usporiadateľ bude získavať údaje priamo od Hlasujúceho. Usporiadateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa Hlasujúceho len po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje Hlasujúceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis. Poskytnuté osobné údaje Usporiadateľ nezverejňuje. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov Usporiadateľ nerealizuje.

2. Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od Usporiadateľa prístup k informáciám o spracúvaní jeho osobných údajov a to:

zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,

obmedzenie spracúvania osobných údajov,

odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Hlasujúci Usporiadateľovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.

3. Dotknutá osoba má tiež právo:

namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Usporiadateľ spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu,

odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,

podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

VIII. Dane

1. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedá za plnenie si daňových povinností Účastníkov Ankety vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

IX. Osobitné ustanovenia

1. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania Ankety si Vyhlasovateľ a Organizátor vyhradzujú právo Anketu ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky Ankety, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercovi za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na Ankete tým účastníkom, ktorí sa zúčastňujú Ankety v rozpore s dobrými mravmi.

2. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedajú dôvody na strane výhercu, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Usporiadateľa ankety a Poskytovateľa ceny.

3. Vyhlasovateľ a Organizátor nehradia Účastníkom Ankety žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Ankete.

4. Vyhlasovateľ a Organizátor si vyhradzujú právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Ankety, dĺžku trvania ako aj zrušenie Ankety kedykoľvek počas jej priebehu aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu Ankety Organizátor zverejní obdobným spôsobom ako tento štatút.

5. Vyhlasovateľ a Organizátor nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi.

6. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je zverejnený na stránke www.recfruit.sk a je uložený u Organizátora Ankety.

2. Zapojením do Ankety vyjadrujú Účastníci svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Bratislave a Nitre, 1. augusta 2020