Štatút súťaže RECfruit 2019

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže „RECfruit 2019“. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Účel súťaže

Cieľom pripravovanej súťaže je podporiť začínajúce („amatérske“) mladé talenty (ďalej len prihlasovatelia) v oblasti videotvorby.

II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom (ďalej len „organizátor“) súťaže „RECfruit 2019“ je content marketingová agentúra Contentfruiter, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 14 , 949 01 Nitra.

III. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 15.4.2019 do 15.7.2019.

IV. Pravidlá súťaže

a) Prihlasovateľom sa môže stať každá fyzická osoba (nepodnikateľ) so slovenským občianstvom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku od 12 do 26 rokov, ktorá vyplní prihlášku a zašle súťažné video. Fyzická osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť na súťaži len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý bude dodatočne písomne zaslaný na adresu Contentfruiter, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra.

b) Na súťaži sa nemôžu zúčastniť ako prihlasovatelia organizátor a členovia odbornej poroty.

c) Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vytvorenie a zaslanie krátkeho videa v dĺžke od 30 sekúnd do 2 minút na tému súťaže: „Bola to náhoda?“. Akceptované formáty zaslaných videí sú mp4, avi, mov. Video musí byť spracované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Video nesmie byť staršie ako 2 roky.

d) Každý prihlasovateľ môže do súťaže poslať len jedno súťažné video, ktoré musí byť zároveň v plnom rozsahu jeho dielom. Prihlasovateľ teda nemôže vystupovať vo vlastnom súťažnom videu ( jediný možný spôsob je využitie statívu).

e) Podmienkou prijatia súťažného videa je včasné podanie prihláseného videa do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to vo vyššie uvedenom akceptovateľnom formáte videa s riadne vyplneným prihlasovacím formulárom prostredníctvom webovej stránky www.recfruit.sk ( prípadne na emailovú adresu prihlaska@recfruit.sk).

f) Za pôvod, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv prihláseného videa a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

g) Prihlasovateľ sa prihlásením videa do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na daný účel.

h) Prihlasovateľ prihlásením videa do súťaže dáva súhlas organizátorovi súťaže so zverejnením a medializáciou videa, a to ako celku, tak aj jeho časti aj po ukončení súťaže.

i) Prihlasovateľ nesmie stiahnuť súťažné video zo súťaže po oficiálnom zaregistrovaní sa do súťaže.

V. Odborná porota a vyhodnotenie videí

a) Predvýber videí uskutoční organizátor. Súčasťou predvýberu bude kontrola prihlášok a súťažných videí, aby boli v súlade so štatútom súťaže.

b) Po ukončení predvýberu vyhodnotí zostávajúce súťažné videá odborná porota pomocou osobnej alebo elektronickej komunikácie s organizátorom súťaže.

c) Pri vyhodnocovaní súťažných videí má organizátor právo vyžiadať si od prihlasovateľa dodatočné materiály týkajúce sa súťažného videa a účasti v súťaži pre overenie autora videa.

d) Súťažné videá budú odbornej porote zasielané s ich prideleným identifikačným číslom elektronicky, a to bez uvedenia prihlasovateľa súťažného videa. Každý z porotcov ohodnotí súťažné video neverejne, podľa vopred stanovených kritérií v hodnotiacom hárku.

e) V prípade nerozhodného stavu víťazných videí rozhodne o víťazoch organizátor spolu s odbornou porotou.

f) Každý porotca pred začiatkom hodnotenia videí podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k mlčanlivosti o konečných výsledkoch hlasovania až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov organizátorom súťaže.

g) Člen odbornej poroty nemôže hlasovať v prípade súťažného videa, pri ktorom by mohol nastať konflikt záujmov s niektorým prihláseným videom. V tomto prípade bude náhradné hodnotenie vypočítané z priemeru hodnotenia od ostatných zostávajúcich porotcov.

VI. Výhra a vyhlásenie výsledkov súťaže

a) Víťaz súťaže získa vecnú odmenu, finančnú odmenu alebo finančnú poukážku, ktorej časť bude zostavená tak, aby podporovala rozvoj schopností účastníkov súťaže (technika na videoprodukciu, nákup v špecializovaných e-shopoch, vzdelávacie kurzy a pod.).

b) Počet ocenených videí je minimálne jedno víťazné video a maximálny počet nie je stanovený.

c) Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v predbežne stanovenom termíne 30.8.2019 vyhlásené na portáli www.recfruit.sk alebo na podujatí pripravenom pre účel vyhodnotenia súťaže.

d) V prípade, že si výherca nebude môcť prebrať svoju cenu alebo sa zúčastniť na odovzdávaní cien, organizátor sa s ním dohodne na inej alternatíve odovzdania ceny. Ak nebude možné z akýchkoľvek dôvodov odovzdať cenu určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.

VII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorovi na marketingové účely a iné účely súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže. Následkom odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata prípadného nároku na výhru v súťaži.

VIII. Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

a) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia súťaže alebo úpravy jej pravidiel.

b) Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného prihlasovateľa. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

c) Organizátor nehradí prihlasovateľovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži a/alebo jej prevzatím.

d) Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými prihlasovateľom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

e) Organizátor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti a pochybnosti prihlášky či súťažného videa nezaradiť prihlásenú osobu do súťaže.

f) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

g) Organizátor si vyhradzuje právo prijať video ako súťažné aj v prípade nižšieho veku ako je uvedené v podmienkach súťaže.

h) Organizátor súťaže si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté, a to najmä v prípade, že by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ tejto súťaže alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.

Prihlásením videa do súťaže prihlasovateľ súhlasí so štatútom a v ňom uvedenými pravidlami súťaže.

V Nitre 10.4.2019

Dodatok č.1

Súťažiaci môže do súťaže zaslať i video, ktorého niektoré zábery sú staršie ako 2 roky, alebo zábery nie sú jeho dielom za nasledovných podmienok:

1, Môžu to byť zábery, ktoré spolu tvoria maximálne 10% z celkovej dĺžky videa

2, Súťažiaci má s autormi záberov vysporiadané práva

Dátum pridania dodatku č.1: 12.4.2019